مقارنه بين نوت و s

.

2023-06-04
    ص و ر ب دناء مضحک ه